INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy ”Integritetspolicy” beskriver hur Valuerize AB (org.nr 556904-0560) och samtliga i koncernen ingående bolag gemensamt kallade ”Valuerize”, ”oss”, ”vi”, behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänsterna”) på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ.  Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning.

Olika bolag inom Valuerize-koncernen kan vara antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, alternativt gemensamt personuppgiftsansvariga, med hänsyn till den behandling av Personuppgifter vi utför.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Valuerize behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta. Metoden att meddela dig varierar beroende på vilka av våra Tjänster du använder och när. De nya villkoren kommer att publiceras på Valuerize webbplatser.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter gällande din organisations personal är du ansvarig för att Valuerize får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Valuerize behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Valuerize kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. digitala utvärderingar kring ledares och organisationers värderingar och kultur och olika webbaserade ledarutvecklingsprogram, samt nyhetsbrev). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till företag inom Valuerize-koncernen eller samarbetspartners (t.ex. från franchisetagare till Valuerize eller från din arbetsgivare i samband med att du deltar i utbildning arrangerad av Valuerize för din arbetsgivare). Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Valuerize kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

HANTERA KONSULTINSATSER

Om du eller din arbetsgivare beställer konsultinsatser av oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och fakturera genomförda konsultinsatser.

Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din eller din arbetsgivares beställning. Du avgör dock själv om du vill lämna uppgifter. När du beställer åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Valuerize behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgifter

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Arbetsgivare

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig eller din arbetsgivare.

Lagringsperiod:
Ett år efter konsultinsatsens genomförts, fakturerats och betalts. Därefter kan dina Personuppgifter lagras under förutsättning att Valuerize via avtal med din arbetsgivare har rätt att göra så. Längre lagringstider kan förekomma beroende på tillämpning av gällande lagar.

NYHETSBREV

Behandling baserad på ditt samtycke
Om du genom samtycke prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill mottaga vårt nyhetsbrev kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål relaterat till våra Tjänster).

Personuppgifter

  • Namn
  • E-postadress

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: Tills dess du avslutat din prenumeration.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under respektive behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

Valuerize gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär t.ex. att Valuerize raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje man. Vi säljer aldrig dina Personuppgifter och Valuerize kommer alltid att ingå nödvändiga personuppgiftsbehandlingsavtal med de företag som behandlar dina Personuppgifter å våra vägnar. Detta i syfte att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Valuerize har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

ANDRAS APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I Valuerize Tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Valuerize. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Valuerize egna Tjänster. Valuerize ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

COOKIES

Valuerize använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Information om hur Valuerize använder cookies, vilka Personuppgifter vi samlar in via cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av Valuerize vid var tid gällande Cookie Policy.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du har frågor gällande dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post till support@valuerize.com.

Tillgång till dina Personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Valuerize ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Radering
Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Valuerize AB
Organisationsnummer: 556904-0560
Hembergavägen 16
187 73 TÄBY
Sverige

E-post: support@valuerize.com
Telefon: +46 73 180 74 38

Integritetspolicyn är antagen 2018-05-23

Mer information om cookies