Bidra till en värderingsdriven kultur – bli en Valuerizer!

Skapa värde genom kontinuerlig utveckling – Låt dig inspireras!

Acceptera det som är

Acceptera det som är

Kan du störa dig på det som finns i din närhet? Det kan röra sig om allt från en persons sätt att uttrycka sig till ett larm som tjuter i ...
Läs Mer
Förståelse skapas när du agera

Agera och skapa förståelse

Enkelt uttryckt kan vi säga att vi har en tankevärld och en verklig värld. Ibland kan vi fastna i våra egna tankar och försöka räkna ut på egen hand hur ...
Läs Mer
Alternativ skapar frihet

Alternativ skapar frihet

När du känner dig pressad i en beslutssituation kan det bero på att du lider brist på alternativ. Du har satt dig i en situation där du känner att du ...
Läs Mer
Ännu mer av dig

Ännu mer av dig

Ett naturligt inslag i dagens samhälle är strävan efter mer. På alla tänkbara sätt förknippas mer med något eftersträvansvärt, speciellt i reklamen som vi matas med. Att köpa en ny ...
Läs Mer
Genom att anpassa dina processer till dina värderingar ökar du möjligheterna till harmoni i livet!

Anpassa dina processer

När du utför dina dagliga uppgifter och uppdrag så genomför du en mängd olika processer. Dessa processer kan i olika grad stödja eller motverka de värderingar du vill efterleva. Om ...
Läs Mer
Använd positiva formuleringar

Använd positiva formuleringar

Ett negativt och pessimistiskt sätt att uttrycka dig kan komma från underliggande rädslor. Rädslorna styr dig att kommunicera vad du inte vill istället för vad du vill. Den som kommunicerar i negativ form ...
Läs Mer
Använd relevant information och säkerställ den sista pusselbiten för förståelse

Använd relevant information

I ett högt tempo är det lätt att omedvetet använda gammal information som inte är helt relevant i det aktuella fallet. Genom att ständigt utgå från uppdaterad relevant information fattar ...
Läs Mer
Är andra för dig eller emot dig

Är andra för dig eller emot dig?

När du studerar dina egna tankar kan du upptäcka hur dina mer grundläggande tankemönster ser ut. Du kan vara positiv eller negativ i grunden, en inställning som ligger som ett ...
Läs Mer
Återuppta en god vana som skänker dig tillfredsställelse

Återuppta en god vana

Nu är tiden kommen att återuppta en god vana och börja njuta frukten av ditt agerande. Av någon anledning övergav du vanan som en gång gjorde dig framgångsrik på ett ...
Läs Mer
Att skilja på du och jag

Att skilja på du och jag

I dina relationer med andra människor sker gränsdragningar på olika sätt. Vems ansvar, vems idéer eller vems känslor är det ni pratar om? Genom att lyssna på och iaktta andra ...
Läs Mer
Att undvika en förlust

Att undvika en förlust

Du har säkert fått höra många gånger att du ska tänka positivt. Vad det betyder är naturligtvis helt individuellt, och du kan förstå dig själv bättre genom att betrakta det ...
Läs Mer
Avvakta med din lösning

Avvakta med din lösning

Effektivitet och ambition kopplas ofta felaktigt ihop med snabba lösningar. Om du är uppe i ett stressigt tempo med många uppgifter att lösa kan du lätt bli självcentrerad. Då kan ...
Läs Mer
Bidra till en medveten kultur

Bidra till en medveten kultur

Du har säkert noterat att det fungerar på olika sätt i olika grupperingar som du är en del av. Du kan känna dig helt komfortabel och naturlig i ett sammanhang ...
Läs Mer
Blicka in i andras situation och skapa förståelse

Blicka in i andras situation

Genom att tydligt bestämma dig för att blicka in i andras situation och deras berättelser kan du följa och förstå andras berättelsen betydligt bättre. Du kommer att passera avsnitt där ...
Läs Mer
Din inverkan på andra människor

Din inverkan på andra människor

Samspelet mellan oss människor pågår ständigt. Du kommunicerar genom ditt kroppsspråk, vad du säger och ditt ansiktsuttryck. Du sänder signaler till den du kommunicerar med som tolkar och bildar sig ...
Läs Mer
Din personliga disciplin avgör

Din personliga disciplin avgör

Vi har alla en form av "self talk" där våra val avgörs. Vissa saker vi önskar utföra är mindre lockande än andra varför de riskerar att skjutas åt sidan av ...
Läs Mer
Ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke

Du har kanske hunnit fundera några gånger över vem du verkligen vill vara och hur du vill uppfattas av andra. Vad är det då som avgör detta? Hur kan du ...
Läs Mer
Fatta hållbara beslut

Fatta hållbara beslut

I det dagliga flödet av händelser, möten och dialoger finns mängder av beslut som fattas. Du är själv involverad och i förlängningen kommer de val du gör att forma det ...
Läs Mer
Fatta välgrundade beslut

Fatta välgrundade beslut

Varje dag ställs vi inför situationer där vi både behöver och förväntas ta ställning till de mest skiftande frågeställningar. Genom ett utvecklat beslutsfattande kan du bidra väldigt mycket till en ...
Läs Mer
Fokusera på ett steg i taget - Inspiration till ledarutveckling

Fokusera på ett steg i taget

Ambitiösa mål och ett stort ansvar kan i många fall vara motiverande. Du hittar en riktning och ditt mål är värt att jobba hårt för. Någonstans på vägen börjar en ...
Läs Mer
Fokusera-på-värdeskapande

Fokusera på värdeskapande

Att vara effektiv och göra väldigt många saker behöver inte betyda att du skapar särskilt mycket värde. Om du har en tydligare bild av vad som verkligen är värdefullt för ...
Läs Mer
Formulera ditt mål positivt

Formulera ditt mål positivt

Att uppnå personliga och gemensamma mål är ett naturligt inslag i vardagen för de flesta av oss. Balansen mellan att uppfatta målen som stressande eller motiverande kan vara hårfin. Det ...
Läs Mer
Formulera effektiva frågor

Formulera effektiva frågor

I din dialog med andra människor kan du påverka kvalitén på samtalen genom att ställa frågor som är effektiva och skapar värde. Frågor kan vara öppna eller slutna och ledande ...
Läs Mer
Försök förstå syftet

Försök förstå syftet

Det finns ett syfte bakom varje handling, vare sig du förstår det eller ej. Syftet kan med andra ord vara både medvetet och omedvetet. Genom att fokusera din förståelse på ...
Läs Mer
Förtydliga dina överenskommelser

Förtydliga dina överenskommelser

Kvalitén på dina överenskommelser avgörs i din dialog med andra. Det förekommer i alla miljöer att kommunikationen är otydlig och därmed leder till missförstånd. Stress, bristande intresse och för mycket ...
Läs Mer
Gå till kärnan och skapa tydlighet

Gå till kärnan och skapa tydlighet

Vi är dagligen involverade i mängder med situationer, dialoger, beslut och ibland missförstånd. Om du tänker efter kan du säkert identifiera situationer där du skulle lagt mer krut på att ...
Läs Mer
Ge andra utrymme

Ge andra utrymme

Ett vanligt inslag i möten mellan oss människor är att någon av de inblandade känner sig lite klämd eller tvungen att agera. Om du tillhör de som har dåligt tålamod ...
Läs Mer
Ge mer positiv feedback

Ge mer positiv feedback

Att ge och ta emot feedback är en viktig och central del i ditt ledarskap. Ju mer avslappnat, sorterat och specifikt du uttrycker dig, desto större värde kan du skapa ...
Läs Mer
Man som lärt sig hantera ovisshet i pågående processer

Hantera ovisshet

Förmågan att låta viss information och vissa frågor ha sin gilla gång utan att du lägger energi på dem blir därför avgörande. Lägg fokus på det du kan påverka och ...
Läs Mer
Hjälp andra växa genom eget ansvar

Hjälp andra växa genom eget ansvar

Upplever du att du gör mer än många andra? En kontinuerlig obalans mellan hur mycket du uträttar ställt i relation till merparten av de du har i din omgivning. Du ...
Läs Mer
Låt andra tala till punkt

Låt andra tala till punkt

Tycker du att andra tar lång tid på sig och att de är omständiga i sina förklaringar? Då kan det hända att du behöver dra ner lite på tempot i ...
Läs Mer
Lyft andra och skapa glädje

Lyft andra och skapa glädje

Vad blir din upplevelse när någon annan uppmärksammar dig för något du lyckats med? När lyfte du själv någon annan senast? Genom att generöst uppmärksamma andras fina insatser och framsteg ...
Läs Mer
Normen-påverkar-din-potential

Normen påverkar din potential

Du står ständigt inför olika typer av val som i sin tur påverkar ditt liv och din situation. I varje valsituation påverkas resultatet av hur noga du är och vilken ...
Läs Mer
Öka din medvetenhet och bygg förtroende

Ökad medvetenhet bygger förtroende

En av de allra viktigaste komponenterna i ett väl fungerande ledarskap är förmågan att skapa förtroende. Andra människor reagerar på ditt sätt att agera i olika situationer. Både det du ...
Läs Mer
Planera för ditt eget bästa

Planera för ditt eget bästa

Att planera har många olika dimensioner. Kort sikt, lång sikt och för dig själv eller för en grupp. Oavsett vilket perspektiv du har på din planering så ska du själv ...
Läs Mer
Sätt egna deadlines

Sätt egna deadlines

Tillhör du dem som får mycket gjort precis dagen eller timmarna innan uppgiften ska vara klar? Vad är det som gör att det känns så lätt och viktigt att få det ...
Läs Mer
Se möjligheter och skapa alternativ och genom detta bli en friare individ

Se möjligheter och skapa alternativ

Så fort du kan se möjligheter och får tag i nya alternativ så känns det ofta friare och bättre. Brist på alternativ skapar med andra ord frustration, rädsla och begränsningar ...
Läs Mer
Skapa tid för återhämtning

Skapa tid för återhämtning

Tillhör du de som har ett högt tempo och många viktiga uppgifter att lösa. Då tillhör du en allt större skara människor i dagens samhälle. Många lojaliteter och begränsat med ...
Läs Mer
Släpp fram dina styrkor

Släpp fram dina styrkor

Att lyssna på kroppens reaktioner innebär att förstå både positiva och negativa signaler. Det kan lätt bli fokus på det negativa och därmed riskerar du att förbise de fina egenskaper ...
Läs Mer
Genom att ställa fler frågor kan du enklare stå upp för dina värderingar

Stå upp för dina värderingar

Har du funderat över vad du kan göra för att vara en inspirationskälla för andra människor? Som ledare är det en av dina viktigaste uppgifter och dina resultat påverkas i ...
Läs Mer
Grupp som hjälper varandra att stämma av förväntan

Stäm av din förväntan

På vår resa genom livet finns ständigt förväntningar om vad som ska inträffa men även tankar om vad som måste inträffa. Då vi i de flesta fall agerar och verkar ...
Läs Mer
Öka effektiviteten genom egna system

System ökar effektiviteten

Uppgifter, problem och utmaningar du ställs inför har olika karaktär. Vissa återkommer gång på gång medan andra är av sällan- eller engångskaraktär. Med en tydlig strategi för hur du hanterar ...
Läs Mer
Ungdomar tar sig tid för ett viktigt samtal

Ta dig tid för samtal

Tillhör du den skara människor som ofta stressar för att lösa många uppgifter på kort tid. Om du reagerar på det höga tempot med uttalanden som; "jag har inte tid" ...
Läs Mer
Ta din uppgift i mål

Ta din uppgift i mål

När du tar dina uppgifter i mål känner du dig lättare känna dig tillfreds med din situation. Ett hinder för att lyckas med det kan vara att du har alldeles ...
Läs Mer
Ta första steget och kom igång med dina viktiga uppgifter

Ta första steget

Du behöver ta första steget mot uppgiften och sluta fundera eller spekulera kring vad det skulle innebära att lösa uppgiften och istället börja agera. Du kan i de allra flesta ...
Läs Mer
Ta initiativ och be om feedback

Ta initiativ och be om feedback

Förmågan att driva din egen utveckling är avgörande för att du kontinuerligt ska fortsätta att växa som person och som ledare. Du kan själv påverka genom att aktivt söka information ...
Läs Mer
Tillgodose dina behov

Tillgodose dina personliga behov

Hur väl prioriterar du dina personliga behov? Hamnar du i en svår sits ibland där du till slut väljer att tillgodose någon annans behov före dina egna viktiga behov. Om ...
Läs Mer
Utmana dina föreställningar

Utmana dina föreställningar

Vi har alla en unik bild av "hur verkligheten ser ut" med oss från våra tidiga år. Denna bild börjar byggas upp tidigt i livet och bygger inte sällan på ...
Läs Mer
Utvärdera dina insatser - Inspiration till ledarutveckling!

Utvärdera dina insatser

Är du ivrig att sätta fart med nyvunnen kraft mot framtida mål? En av de viktigare insatserna du kan göra för att säkerställa att du verkligen ägnar din tid åt ...
Läs Mer
Utveckla ditt unika jag

Utveckla ditt unika jag

I ett allt mer omfattande informationsflöde kan det vara frestande eller enkelt att jämföra oss med andra. Det kan handla om vad andra har, kan eller är. Genom att jämföra ...
Läs Mer
Bygg en win-win kultur

Utveckla en win-win kultur

Vilket fokus har du och dina kollegor i din organisation? De resultat ni skapar beror i hög grad på vilket fokus ni gemensamt har. En avgörande skillnad i en win-win ...
Läs Mer
Utveckla och förbättra varje dag

Utveckla och förbättra varje dag

En av dina absolut viktigaste uppgifter som ledare är att du kontinuerligt lär dig nya saker och använder kunskapen till förbättring. För den som önskar en ständig utveckling är detta ...
Läs Mer
Värderingar som strategi

Värderingar som strategi

En tydlig strategi är en viktig detalj som du har hjälp av både privat och professionellt. Vad vill du uppnå och hur ska det gå till? Om du personligen eller ...
Läs Mer
Värdeskapande kräver uthållighet för att lyckas i dialog med andra människor

Värdeskapande kräver uthållighet

När du visar för dig själv att förstått att värdeskapande kräver uthållighet kommer ny energi och du känner dig motiverad, du har bevisat för dig själv att du kan fokusera ...
Läs Mer
Visa genuint intresse

Visa genuint intresse

I vår dialog med andra människor utmanas vi ibland av de beteenden vi möter. Vissa personer är mer livliga och högljudda i sina reaktioner än andra och det kan innebära ...
Läs Mer
Visa omtanke i det dagliga

Visa omtanke för andra

I en värld och ett vardagsliv som ofta har ett mycket högt tempo är det lätt att missa att visa dina medmänniskor omtanke. Att ställa frågan - hur mår du? ...
Läs Mer
Visa uppskattning för feedback

Visa uppskattning för feedback

Att ta emot feedback på ett positivt och konstruktivt sätt är mycket betydelsefullt för din relation till dina medarbetare. Många människor behöver ett positivt bemötande för att våga delge sina ...
Läs Mer
Win-win skapar värde för fler

Win-win skapar värde för fler

En av de begränsningar vi alla har är att vi kan tänka för mycket på oss själva. Det är naturligt att du utgår från dig själv, men ju mer du ...
Läs Mer